0 0
0

Корпоративната  социална  отговорност  е поемане на отговорност  за влиянието  на  организацията  върху обществото и околната среда чрез прозрачно и етично поведение.

Целите на Дилекс ООД  като социално  отговорна  компания  са основани на дългосрочни и последователни политики  да  опазим  природата,  да допринесем за  здравето на хората,  да помогнем  на хората  да  имат бъдеще,  да подобрим образованието и да променим  живота  към по-добро. 

Ръководството на компанията провежда  множество инициативи и проекти в следните области:

  • Развитие на здравословни и безопасни условия на труд
  • Развитие на персонала
  • Развитие на кариерата
  • Стажантски програми
  • Дарения за образование
  • Дарения за здравеопазване
  • Дарения за семейства с репродуктивни проблеми
  • Доброволен труд

Корпоративната социална отговорност не е еднократен акт, а процес, в който фирмата демонстрира своето отношение  към обществото и допринася за неговото развитие.

Етичен Кодекс на Дилекс ООД